ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          BC-095 คู่มือเตรียมสอบ พนักงนคุมประพฤติปฏิบัติการ

 

BC-095
คู่มือเตรียมสอบ
พนักงาน
คุมประพฤติ
ปฏิบัติการ
ภาคความรู้
ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) 
ราคา 230 บาท

BC-095 ประกอบด้วย
   
    1.  กรมคุมประพฤติ
         -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาท
    2.  ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติ 5
         -  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
    3.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
         -  พรบ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58 และมาตรา 74-76 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม
         -  พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 23 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
         - พรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
         - พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 32(5)-(8), 43 กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 46
         -  ข้อ 91 - 98 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
        -  กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
        -  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
    4.  ความรู้เกี่ยวกับอาชญวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
         -  ความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
         -  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
         -  ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ)
         -  งานควบคุมและสอดส่อง
         -  งานบริการสังคมงานแทนค่าปรับ
         -  งานแก้ไขฟื้นฟู
         -  งานสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย
         -  งานบริการสังคม
     5.  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
         -  พรบ.คุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
         -  การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
     6.  ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรณภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 (งานตรวจพิสูจน์ งานฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด)
         -  งานตรวจพิสูจน์
         -  งานฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด
    7.  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          -  พรบ. ป้องกันและปราบยาเสพติด
         -  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
         -  พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
         -  พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
         -  พระราชกำหนดป้องกันการใข้สารระเหย พ.ศ. 2533
   8.  กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552

ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย     ดร. สิงห์ทอง บัวชุม 
                  สถาบัน The Best Center