ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
204  คน

3218  คน

54169  คน

2152651  คน

22584503  คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          BC-095 คู่มือเตรียมสอบ พนักงนคุมประพฤติปฏิบัติการ

 

BC-095
คู่มือเตรียมสอบ
พนักงาน
คุมประพฤติ
ปฏิบัติการ
ภาคความรู้
ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
(ภาค ข.) 
ราคา 230 บาท

BC-095 ประกอบด้วย
   
    1.  กรมคุมประพฤติ
         -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาท
    2.  ความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติ 5
         -  ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
    3.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
         -  พรบ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56-58 และมาตรา 74-76 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม
         -  พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 23 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
         - พรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
         - พรบ. ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 32(5)-(8), 43 กฎกระทรวง ออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 46
         -  ข้อ 91 - 98 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ.2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3
        -  กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
        -  ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2547
    4.  ความรู้เกี่ยวกับอาชญวิทยา และทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
         -  ความรู้เกี่ยวกับ อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
         -  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
         -  ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ)
         -  งานควบคุมและสอดส่อง
         -  งานบริการสังคมงานแทนค่าปรับ
         -  งานแก้ไขฟื้นฟู
         -  งานสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย
         -  งานบริการสังคม
     5.  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ที่ใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
         -  พรบ.คุ้มครองผู้กระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
         -  การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
     6.  ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรณภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 (งานตรวจพิสูจน์ งานฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด)
         -  งานตรวจพิสูจน์
         -  งานฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติด
    7.  รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          -  พรบ. ป้องกันและปราบยาเสพติด
         -  พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
         -  พรบ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
         -  พรบ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
         -  พระราชกำหนดป้องกันการใข้สารระเหย พ.ศ. 2533
   8.  กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2552

ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย     ดร. สิงห์ทอง บัวชุม 
                  สถาบัน The Best Center