ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          ชุดคู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กทม.)

 

BC-252
คู่มือ+ข้อสอบ
นัก่จัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
กทม.
ราคา 220 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC-250
คู่มือ+ข้อสอบ
กทม.
(ภาค ก.)
ฉบับล่าสุด
ราคา 220 บาท

BC-252-BC-250


    
    ประกอบด้วย

-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
     -การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น, การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชีและการพัสดุเบื้องต้น, การบริหารงานการประชุม, การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้นการจัดระบบงาน, การเลขานุการเบื้องต้น, การจัดทำรายงาน, การติดตามงามและสรุปรายงานการรวบรวมข้อมูลสถิติ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
     -หลักการเขียนหนังสือราชการ หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการการบริหารแผนปฏิบัติราชการ หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
     -พ.ร.บ.ระเบียบราชการ กทม. และบุคลากร กทม. พ.ศ.2554
     -พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
      
พ.ศ.2555
     -ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
     -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
     -ระเบียบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

 
      ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย..........สถาบัน The Best Center

 

 

 

ประกอบด้วย

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1
     >วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
     >วิชาภาษาไทย
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
     >การปกครองท้องถิ่น
     >พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
     >พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
     >พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
     >พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
     >ระเบียบสำนักนายการัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2548   
     >ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
      ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย..........สถาบัน The Best Center