ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
129  คน

3218  คน

54095  คน

2152577  คน

22584429  คน
เริ่มเมื่อ 2014-11-27

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          ชุดคู่มือ+ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กทม.)

 

BC-252
คู่มือ+ข้อสอบ
นัก่จัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
กทม.
ราคา 220 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC-250
คู่มือ+ข้อสอบ
กทม.
(ภาค ก.)
ฉบับล่าสุด
ราคา 220 บาท

BC-252-BC-250


    
    ประกอบด้วย

-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
     -การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น, การบริหารงบประมาณการเงินและบัญชีและการพัสดุเบื้องต้น, การบริหารงานการประชุม, การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้นการจัดระบบงาน, การเลขานุการเบื้องต้น, การจัดทำรายงาน, การติดตามงามและสรุปรายงานการรวบรวมข้อมูลสถิติ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
     -หลักการเขียนหนังสือราชการ หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการการบริหารแผนปฏิบัติราชการ หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     -พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
     -พ.ร.บ.ระเบียบราชการ กทม. และบุคลากร กทม. พ.ศ.2554
     -พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
     -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
      
พ.ศ.2555
     -ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
     -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
     -ระเบียบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

 
      ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย..........สถาบัน The Best Center

 

 

 

ประกอบด้วย

-ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 1
     >วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
     >วิชาภาษาไทย
-ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
     >การปกครองท้องถิ่น
     >พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2550
     >พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
     >พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    
     >พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
     >ระเบียบสำนักนายการัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2548   
     >ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 
      ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย..........สถาบัน The Best Center