ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-30

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           PT-023 คู่มือสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

PT-023: 
                                                            

เนื้อหา เจาะลึก เข้มข้น


ประกอบด้วย

1.  คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3
     กทม. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง


    ประกอบด้วย

    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ และระเบียบงานสารบรรณ
 

       ซื้อเล่มเดียวเล่มละ ราคา  200 บาท  2.
  คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 (กทม.)
       กทม. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

       ประกอบด้วย
       ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
     ¤  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ข้อบัยญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      เล่มเดียวเล่มละ ราคา 200 บาท


3.
  คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2
     กทม. ภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง


     ประกอบด้วย

     ◊  การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ◊  เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การจัดทำทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษา
     ◊  การควบคุมทะเบียนพัสดุ (ตามระบบเกณฑ์คงค้าง)
     ◊  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ
     ◊  การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจำหน่าย
     ◊  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ◊  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการาตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ◊ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน และระเบียบงานสารบรรณ

      เล่มเดียวเล่มละ ราคา 180 บาท
 
      สามารถสั่งซื้อในแต่ละตำแหน่ง โทรแจ้ง 089-8835225

   

     ข้อมูลใหม่ ทันสมัย อ่านง่าย 
     ราคา  200+200+180 บาท
 

ชีทคู่มือ + ข้อสอบ อื่นๆ

 ชุดเตรียมสอบ ก.พ. ประกอบด้วยเนือหาแนวข้อสอบ พร้อม CD

 ชุดเตรียมสอบ คู่มือ+เจาะข้อสอบภาค ก. หน่วย 1-2 เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม สมบูรณ์

 ชุดเตรียมสอบ คู่มือ+เจาะข้อสอบ ภาค ก. หน่วย 3 เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม สมบูรณ์

 กพ.4 เนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อม vcd 8 แผ่น เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม สมบูรณ์

 ชุดเตรียมสอบ คู่มือ+เจาะข้อสอบ ขาเจ้าหน้าที่การฑูต ระดับ 3-4  ชุดเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร (กกต.) ประกอบด้วย เนื้อหา 1 เล่ม แนวข้อสอบ 1 เล่ม