ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
270  คน

3218  คน

54235  คน

2152717  คน

22584569  คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-27

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           PT-023 คู่มือสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

PT-023: 
                                                            

เนื้อหา เจาะลึก เข้มข้น


ประกอบด้วย

1.  คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3
     กทม. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง


    ประกอบด้วย

    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2540 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลรายงานการใช้เงินตามงบประมาณ และระเบียบงานสารบรรณ
 

       ซื้อเล่มเดียวเล่มละ ราคา  200 บาท  2.
  คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2 (กทม.)
       กทม. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

       ประกอบด้วย
       ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
     ¤  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ข้อบัยญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      เล่มเดียวเล่มละ ราคา 200 บาท


3.
  คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ 2
     กทม. ภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง


     ประกอบด้วย

     ◊  การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ◊  เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจรับ การจัดทำทะเบียนพัสดุ การเบิกจ่าย การนำส่ง การเก็บรักษา
     ◊  การควบคุมทะเบียนพัสดุ (ตามระบบเกณฑ์คงค้าง)
     ◊  การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ
     ◊  การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การจำหน่าย
     ◊  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ◊  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการาตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ◊ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน และระเบียบงานสารบรรณ

      เล่มเดียวเล่มละ ราคา 180 บาท
 
      สามารถสั่งซื้อในแต่ละตำแหน่ง โทรแจ้ง 089-8835225

   

     ข้อมูลใหม่ ทันสมัย อ่านง่าย 
     ราคา  200+200+180 บาท
 

ชีทคู่มือ + ข้อสอบ อื่นๆ

 ชุดเตรียมสอบ ก.พ. ประกอบด้วยเนือหาแนวข้อสอบ พร้อม CD

 ชุดเตรียมสอบ คู่มือ+เจาะข้อสอบภาค ก. หน่วย 1-2 เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม สมบูรณ์

 ชุดเตรียมสอบ คู่มือ+เจาะข้อสอบ ภาค ก. หน่วย 3 เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม สมบูรณ์

 กพ.4 เนื้อหาและแนวข้อสอบ พร้อม vcd 8 แผ่น เนื้อหาละเอียด ครอบคลุม สมบูรณ์

 ชุดเตรียมสอบ คู่มือ+เจาะข้อสอบ ขาเจ้าหน้าที่การฑูต ระดับ 3-4  ชุดเตรียมสอบ ภาค ข. นิติกร (กกต.) ประกอบด้วย เนื้อหา 1 เล่ม แนวข้อสอบ 1 เล่ม