นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560 BC-7813

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวใหม่ปี 2560 BC-7813

สารบัญ

ความเป็นมา หน้าที่ ภารกิจ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง    

Øยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2560-2564)                                   

Øพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                             

Øระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยการช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหา

ทางสังคมพ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                  

Øการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                             

Øการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว                                                                                  

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                           

          –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                           

         – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 3                                                                            

          – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     

Øสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                        

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ

Øวินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                        

Øวินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                 

Øวินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                       

          – แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                  

          – แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                     

          – แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                               

          – เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                             

 

 ทุกปกมีไฟล์ดาวโหลด สั่งได้ค่ะ

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ