Sale!
คู่มือเตรียมสอบนักวิช

BC-6601 คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

250.00 ฿ 225.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6601  คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบทุี่่เกี่ยวข้องกับการออกสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม           

*การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

            – การบริหารจัดการที่ดี

            – กระบวนการบริหาร

            – หลักการจัดการ Principle of Management

            –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ

*หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ
      –   แนวข้อสอบ หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ
*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

            – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

            – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

สถาบันติว THE BEST CENTER
สำนักงานเลขที่ 2145/7 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Thebestcenter.com | DEV.129jump.com
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook