BC-7783 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการเกษตร

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7783 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการเกษตร 

                                                              สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร         

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร  พ.ศ. (พ.ศ. 2560 – 2579)                                          

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                         

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –– 2579)                                              

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                  

          ***เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                    

การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                               

แผนกลยุทธ์                                                                                                          

การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                             

การจัดทำแผนงาน                                                                

การจัดทำโครงการ                                                                                                   

การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                   

การติดตามและประเมินผล                                                                                         

          ***เจาะข้อสอบ การวางแผนงานและการบริหารโครงการ                                       

          ***เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                   

          ***เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                   

         ***เจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม                                                            

          ***เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                  

 

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ