แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.พ. -14 ก.พ. 2561 รวม 100 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเทศกิจ

เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักเทศกิจจะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส.ช 1 เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 จำนวน 100 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทหมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ผู้สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่ง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในันที่ยื่นใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานทางทหาร ได้แก่ สด.8 สด.9 หรือ สด 43 ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 8. ไปรษณีย์ เขียนชื่อ นามสกุล และชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครอย่างชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ การแสดงหลักฐานการสมัครต้องนำต้นฉบับมาแสดงพร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณียื่อนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่มีเอกสารต้นฉบับมาแสดงจะไม่รับสมัคร และสำเนาประกอบการรับสมัคร ให้ผู้สมัครเขียนคำว่า “ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้า

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นันหยุดราชการ)

ตำแหน่ง: 100อัตรา,พนักงานเทศกิจ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 8,690-
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น