แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน กฟผ. ปี 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ่หงประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงานปี 2561 เร็วๆ นี้ รายละเอียดากรรับสมัครงาน มีดังนี้

1. ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

1.1 อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด

1.2 อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานใหนน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือ มารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

1.3 อัตราท้องถิ่น : ผู้สมัครตอ้งปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันที่สมัคร

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค หรืออัตราท้องถิ่น ได้เพียงอัตราาเดียวเท่านั้น

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับคุณวุฒิ  ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญา จะต้องใช้ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นแบบส่วนวบุคคล (personal) เท่านั้น เนื่องจากผลการทดสอบในนามบริษัทหรือสถาับนอื่น กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบข้อเขียน กฟผ. จะส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไปตรวจสอบ หาก กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ.กำหนด

3. เงื่อนไขการสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในปี 2560 ตามประกาศรับสมัครงานที่ 1/2560 และไม่เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะไม่มีสิทธิ์สมัครงาน กับ กฟผ. ในครั้งนี้

3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครงาน พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กฟผ. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

4. หลักฐานประกอบการสมัครงาน

4.1 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้วไม่เกิน 6 เดือน

4.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบระเบียนที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา หรือใบรับรองการศึกาษที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้สมัครระดับคุณวุฒิปริญญาโท ต้องแนบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้วย

ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 อนุโลมให้ใช้ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ก่อนภาคเรียนสุดท้าย ประกอบกับหนังสือรับรองที่ระบุชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา และเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ทางระบบใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

4.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนน TOEIC แบบ Personal (เฉพาะระดับปริญญา)

4.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย

ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครในสาขาวิศวกรรมควบคุม ต้องแนบ คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมควบคุม และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขาใดสาขาหนึ่ง

สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในวันที่สมัคร กรณีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าทำงานกับ กฟผ. ให้นำหลักฐานการสมัครทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่สภาวิศวกรออกให้เป็นหลักฐานมายื่นในวันที่เข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่นำมาแสดง กฟผ. จะไม่ดำเนินการทำสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ เมื่อเข้าทำงานกับ กฟผ. แล้ว จะต้องนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาแสดงต่อ กฟผ. ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เข้าทำงานกับ กฟผ. หากไม่สามารถดำเนินการได้ กฟผ. จะให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานตามระเบียบ กฟผ.

4.5 สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

กรณีสมัครอัตราภูมิภาคหรืออัตราท้องถิ่น และใช้ภูมิลำเนาบิดา หรือมารดา จะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดาประกอบด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเะอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา รวมทั้งการสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th เร็วๆ นี้

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง: รับสมัครพนักงานปี2561,ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :online  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น