คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 23 ก.พ. -15 มี.ค. 2559 |นักจิตวิทยาคลินิก

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท จิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก) หรือด้านจิตวิทยา ที่มีประสบการณ์การทำงานทางจิตวิทยาคลินิก (กรณีประสบการณ์ กรุณาแนบหนังสือรับรองการทำงานด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ด้าน จิตวิทยาคลินิก และการดูแลนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -การประเมิน และคัดกรองผู้ป่วยทางจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์) และให้คำปรึกษาผู้ป่วยและญาติ วางแผนร่วมกับทางจิตวิทยา ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทางจิตวิทยา
-รับผิดชอบงานด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์)
-จัดอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและการปรับตัวอย่างเหมาะสม แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (เฟลโลว์) และการให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
-หากมีประสบการณ์ด้าน จิตวิทยาคลินิก และการดูแลนักศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาคลินิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |