แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 30 ม.ค. -28 ก.พ. 2561

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครสอบ

ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา

                   คุณสมบัติ

                   (1)  จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   (2)  อายุ 40 ปีขึ้นไป

                   (3)  มีประสบการณ์การทำงานในงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารเทียบเท่าระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

                   (4)  มีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ – การโฆษณา หรือสื่อสารการตลาด

                   (5)  มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

                   (6)  มีความสามารถในการให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน
ในความรับผิดชอบ

                   หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   งานด้านการประชาสัมพันธ์และงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ร่วมวางแผนการทำงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ บจธ. ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดำเนินการจัดทำข่าวสาร ผลิตสื่อ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการสื่อสารภาพลักษณ์ให้สาธารณะชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ บจธ.

                   งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ได้แก่ ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็นเสนอผู้บริหารเพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศตามพันธกิจของ บจธ. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ
ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ ร่วมวางแผนงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของ บจธ. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ บจธ.

                   ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานระดับกองเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภายในกองให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในกอง อนุมัติและ
ลงนามในเอกสารระดับกองที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                    ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ บจธ. www.labai.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และ บจธ.
จะดำเนินการให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒278-1648 ต่อ 421

                   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร (บจธ. จะพิจารณาเฉพาะใบสมัคร
ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามประกาศเท่านั้น)

1.      สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๑ ชุด

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

3.      รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

4.      หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน  (ถ้ามี)

5.      หนังสือรับรองการฝึกอบรม (ถ้ามี)

6.      หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

7.      ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

                   วิธีการคัดเลือก

                   บจธ. จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติ/อัตราเงินเดือนเหมาะสมและเป็นที่สนใจตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

                   ทั้งนี้ บจธ. จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบคัดเลือก หากผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่แจ้ง จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการ
เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) :ตนเอง,ไปรษณีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น