แชร์
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สอบท้องถิ่นความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 9786 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้


ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัญชีและรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และมีการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ กสถ. ต่อไปนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของ กสถ. ประกอบกับคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนวท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 มีมติแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นจำนวนมากที่จังหวัดจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้จังหวัดแจ้งหัวหน้า/ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


และจากสรุปการประชุมร่วม กจ. กท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวาระพิจารณาสำคัญที่เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น รอบ 2 ดังนี้

2.1 การแก้ไขเพิ่มเติม ร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ สืบเนื่องมาจาก มีตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบผ่านเลยรวมถึงไม่มีผู้สมัครรวม ๔๑ ตำแหน่ง จากตำแหน่งที่เปิดสอบทั้ง ๓ ก. รวม ๑๑๔ อัตรา ไม่มีผู้สมัครสอบ ๒ อัตรา มีผู้สอบผ่านพอกับอัตราว่าง ๒๐ อัตรา ไม่มีผู้สอบผ่านเลย ๓๙ อัตรา และผู้ขึ้นบัญชีไม่พออัตราว่าง ๕๓ อัตรา ฝ่ายเลขานุการ จึงได้นำเสนอร่างประกาศฯ ให้ทั้ง ๓ ก.พิจารณา โดยมีสาระสำคัญ คือ (๔)กรณีได้เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) แล้วปรากฏว่า ยังมีตำแหน่งว่างอยู่อีก อันเนื่องมาจากไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา หรือมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแต่ได้มีการแต่งตั้งจนหมดบัญชีแล้ว กจ./กท./ก.อบต. อาจมีมติกำหนดเวลาให้ อบจ./เทศบาล/อบต. ดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง โดยการย้าย การรับโอน ข้าราชการ อบจ. /พนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่งและระดับเดียวกันได้ โดยให้ดำเนินการตาม (๑) และให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ กจ./กท./ก.อบต. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำแหน่งเดิมของผู้โอนให้ถือเป็นตำแหน่งว่างตาม (๒) ซึ่งที่ประชุมทั้ง ๓ ก.ได้ตั้งข้อสังเกตุให้ฝ่ายเลขาฯไปดูรายละเอียดเขียนให้รัดกุม ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด นำเสนอทั้ง ๓ ก.พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะนำเสนอท่านประธาน ก.กลาง ลงนามต่อไป

ตำแหน่ง: ความคืบหน้าสอบท้องถิ่นรอบ2,มติแก้ไขหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares
 •  
  10
  Shares
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น