54700
แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สอบท้องถิ่นเปลี่ยนหลักเกณฑ์บรรจุ2ปีโอนย้ายได้

สอบท้องถิ่น เปลี่ยนหลักเกณฑ์บรรจุ 2 ปี โอนย้ายได้

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และ ข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบมาตรา 17 (5) และมาตรา 26 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 32/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 จึงมีมติออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของประกาศนคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 22 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น มีเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต้องดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล / องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เทศบาล ที่บรรจุแต่งตั้งอย่างน้อยสองปี จึงจะโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานราชการอื่นได้

ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งและเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล / องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล ตลอดถึงการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ใดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ยังดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล / องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล นั้นไม่ครบสองปี ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลอาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นภายในกลุ่มภาค/เขตที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ด้วยการโอนและรับโอนได้เป็นการเฉฑาะราย ทั้งนี้ เหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล กำหนด”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 32 ของประกาศคณะกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

“ข้อ 32 ความในข้อ 22 ให้นำไปบังคับใช้กับผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ดำเนนิการตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ด้วย”

ปรกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562

พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลาง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่ง: เปลี่ยนหลักเกณฑ์บรรจุ2ปีโอนย้ายได้
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 – 8 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร | ใบสมัคร
แหล่งที่มา:

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น