คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -ไม่กำหนด |เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

4.1 คำสั่งเกี่ยวกับคณะกรรมการและอนุกรรมการ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
คำสั่ง คสช. ที่ 72/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาศรษฐกิจพิเศษ 19 มิ.ย. 57
คำสั่ง คสช. ที่ 109/2557 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 28 ก.ค. 57
คำสั่ง กนพ. ที่ 1/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 12 ก.พ. 58
คำสั่ง กนพ. ที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 เม.ย. 58
คำสั่ง คสช. ที่ 5/2558 แต่งตั้งรองประธานและกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เม.ย. 58
4.2 การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 19 ม.ค. 58
ประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 กำหนดพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 24 เม.ย. 58
4.3 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
คำสั่ง คสช. ที่ 17/2558 การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 พ.ค. 58
4.4 การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คำสั่งเลขที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศ กกท. ที่ 4/2557 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ 1 ธ.ค. 57
ประกาศ กกท. ที่ 1/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 2/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 3/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 4/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 23 เม.ย. 58
ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 23 เม.ย. 58
ประกาศ ศก. ที่ 154/2558 การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 15 ก.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 8/2558 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการ ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) 10 ส.ค. 58
ประกาศ สรรพากร ฉ.262 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 ต.ค. 58
พรก.ลดอัตรารัษฎากร ฉ.591 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 591) พ.ศ. 2558 9 ก.ย. 58
คำสั่งเลขที่ EXIM BANK สินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 ธันวาคม 2558
ประกาศ กกท. ที่ 11/2558 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 12/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 13/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 14/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 15/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 16/2558 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 17/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 18/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 19/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 20/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 21/2558 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 15 ธ.ค. 58
ประกาศ กกท. ที่ 1-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 2-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 3-2559 แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 10 ม.ค.59
ประกาศ กกท. ที่ 4-2559 4แก้ไขเพิ่มเติมกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 10 ม.ค.59

ตำแหน่ง: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter