แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.พ. -21 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์ภายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริหารงานภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นว้า วิจัยและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
2.กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพ
3.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายทุกชนิดตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีความเหมาะสม
4.ร่วมปฏิบัติการตามมาตรห้องปฏิบัติการในการตรวจวืเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาล
5.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการผลิตน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลทราย
6.ร่วมวางแผนโครงการ ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3.ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย 4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย 5.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติทางวิทยาศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเกษตร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องให้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลด้านอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เช่น การทดสอบและขยายาพันธุ์อ้อย การทดสอบโรคและแมลงศัตรูอ้อย และวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นต้น
2.ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ์อ้อย และคัดเลือกอ้อยพันธุ์ดี ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
4.ร่วมปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
5.ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามการดำเนินการผลการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
6.ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
7.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
8.ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอ้อย วิธีปลูก การปรับปรุงการขยายพันธุ์อ้อย และการปรับปรุงพันธุ์พืช 2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอารักขาพืช 3.ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลง และศัตรูอ้อย 4.ความรุ็ความเข้าใจด้านปฐพีวิทยา 5.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 6.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติทางวิทยาศาสตร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น