แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.พ. 2561 รวม 11 อัตรา

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง สังกัด จำนวนที่รับสมัคร อัตราค่าจ้างต่อเดือน (บาท)
งาน ฝ่าย
1. นิติกร งานนิติกร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
2. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายนโยบายและประมวลผล 1 อัตรา 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษาหรือการศึกษาหรือบริษัทมาแล้ว
3. วิศวกร งานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาด 1 อัตรา 15,000 บาท
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์
4. วิศกร งานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี 1 อัตรา 15,000 บาท
  ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์
5. พนักงานการเงินและบัญชี งานบัญชีและตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง 2 อัตรา 9,400 บาท
  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะในหน้าที่ ทางบัญชี การเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
6. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน งานผลประโยชน์และเร่งรัดหนี้สิน ฝ่ายการคลัง 1 อัตรา 9,400 บาท
 

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
– ได้รับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. พนักงานเก็บเงิน ตลาดเทวราช ฝ่ายอำนวยการตลาด 1 อัตรา 9,400 บาท
  – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์
8. พนักงานเก็บเงิน ตลาดบางกะปิ ฝ่ายอำนวยการตลาด 1 อัตรา 9,400 บาท
  – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์
9. พนักงานเก็บเงิน งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี 1 อัตรา 9,400 บาท
  – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์
10. ช่าง งานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี 1 อัตรา 9,400 บาท
  – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตริวชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม

5. กำหนดวัน เวล และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครใหขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟท์ด้านหลัง) สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันทำการของราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.) โทร. 02 158 0740-42 ต่อภายใน 23 หรือ www.bangkokmarket.go.th

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายในคร้งเดียกวันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงัวนเปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และต้องมีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบ สด.8 สด.9 สด.43 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลักฐานการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น อายุไม่เกิน 1เดือน

หมายเหตุ  เอกสารตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึง 6 ขอให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และต้องยื่นเอสการและหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันรับสมัครวันสุดท้ายหากพบว่าไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิไม่มีรายชื่อในการเข้าสอบทันที

ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,วิศกร,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเร่งรัดหนี้สิน,พนักงานเก็บเงิน,ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น