55040
แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มี.ค. -1 เม.ย. 2562 รวม 521 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

จำนวนอัตรา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวม จำนวน 521 อัตรา

หน่วยรับสมัคร บช.ศ. สพฐ.ตร. สทส. บช.ตชด. รวม
กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ทำหน้าที่บัญชี และธุรการ (ปฏิบัติงานด้านบัญชี)
(รับวุฒิ ปวช. ทางบัญชี) สายสอบ บช.1 (ช/ญ)
162       162
ทำหน้าที่วิทยาการ
(รับวุฒิ ม.6/ปวช.) สายสอบ พฐ.2 (ช/ญ)
  100     100
กลุ่มงานเทคนิค
ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและพนักงานวิทยุ
(รับวุฒิ ม.6/ปวช.) สายสอบ ทส.3 (ช/ญ)
    90   90
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
(รับวุฒิ ม.6/ปวช.) สายสอบ ทส.4 (ช/ญ)
    15   15
ทำหน้าที่พลขับ
(รับวุฒิ ปวช.) สายสอบ ทส.5 (ช)
    20   20
กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ทำหน้าที่ดับเพลิง
(รับวุฒิ ปวช.) สายสอบ สอ.6 (ช)
      134 134

*บช.ศ. และ สพฐ.ตร “มีให้เลือกที่นั่งสอบที่ส่วนกลาง (บช.ศ.) (สพฐ.ตร.) และตำรวจภูธรภาค 1-8

** หมายเหตุ

 1. บช.1 เป็นอักษรย่อของสายบัญชี (กลุ่มงานอำนยการและสนับสนุน) ของหน่วยกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) รับวุฒิ ปวช.ทางบัญชี เท่านั้น
 2. พฐ.2 เป็นอักษรย่อของสายวิทยาการ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ของหน่วย สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) รับวุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา
 3. ทส.3 เป็นอักษรย่อของสายช่างไฟฟ้า, ทส.4 เป็นอักษรย่อของสายคอมพิวเตอร์ และ ทส.5 เป็นอักษรย่อของสายพลขับ (กลุ่มงานเทคนิค) ของหน่วยงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) รับวุฒิ ปวช.) แยกเป็น
  * ทส.3 ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม
  * ทส.4 ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์
  * ทส.5 ปวช.ทุกสาขา โดยต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์
 4. สอ.6 เป็นอักษรย่อของสายดับเพลิง (กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ทำหน้าที่ดับเพลิง)) ของหน่วย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี โดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่บัญชี และธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สายบัญชี ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ บช.1

อัตราว่าง : 162  อัตรา

เพศ :  ชาย-หญิง

คุณวุฒิ : ปวช.


ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง โดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ สอ.6

อัตราว่าง : 134  อัตรา

เพศ :  ชาย

คุณวุฒิ : ปวช.


ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ พฐ.2

อัตราว่าง : 100  อัตรา

เพศ :  ชาย/หญิง

คุณวุฒิ : ม.6/ปวช.


ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานเทคนิค)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่พลขับโดยวิธีการสอบแข่งขัน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและทำหน้าที่พนักงานวิทยุ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่พลขับ ในสังกัดสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 125 อัตรา โดยแยกออกเป็น 3 สายสอบ ดังนี้

สายช่างไฟฟ้า ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ ทส.3
อัตราว่าง : 90  อัตรา
เพศ :  ชาย/หญิง
คุณวุฒิ : ปวช.

สายคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ ทส.4
อัตราว่าง : 15  อัตรา
เพศ :  ชาย/หญิง
คุณวุฒิ : ปวช.

สายพลขับ ใช้อักษรย่อสายสอบ คือ ทส.5
อัตราว่าง : 20  อัตรา
เพศ :  ชาย
คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,พ.ศ.2562,กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน,กลุ่มงานเทคนิค,กลุ่มสายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 521
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | เว็บรับสมัคร | 5 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  5
  Shares
 •  
  5
  Shares
 • 5
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น