แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ 19 ต.ค. -9 พ.ย. 2559 |นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ 8 ก.พ. -12 ก.พ. 2559 |นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
———————————————————
ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการจ้าง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท จำนวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลาการจ้าง 1 มีนาคม ๒๕๕9 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ ๑)
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๗) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๓) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๔) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

/สำหรับพระภิกษุ…
-2-

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ โดยอนุโลมตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5. ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 โดยอนุโลม

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งนิติกร ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
๕. การรับสมัครสอบ
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี (อาคารศรีประมงค์บริเวณตลาดนัดคลองถม) ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ในวันและเวลาราชการ
5.2 ค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ หรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
๕.3 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน และใบสำคัญทหารกองหนุน เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(ให้นำมายื่นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ่ายจาก
ต้นฉบับจริง” และลงชื่อ วันที่กำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับด้วย
๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ สมัครสอบ ในข้อ ๔.2. โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
๖.2 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี และทาง Facebook สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

/8. หลักสูตรและวิธีการ…
-3-

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ(เอกสารแนบ ๒)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
9.2 ผู้ที่จะได้รับการจ้างลูกชั่วคราว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.3 การจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยใช้คะแนนรวมทั้ง 2 ภาคเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนน รวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า กรณีคะแนนรวมเท่ากัน ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) มากกว่าเป็น ผู้ที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขบัตรประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
๑๑. การจัดจ้างผู้สอบคัดเลือกได้
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามจำนวนตำแหน่งข้อ ๑

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9

(นางไพเราะ คงเปรม)
ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี

เอกสารแนบ ๑

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
– ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือทางกฎหมาย และให้บริการข้อมูลในงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
– รับเรื่องขออนุมัติ ขออนุญาต เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และรับแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามเรื่องและแจ้งผล การดำเนินงานแก่ผู้ขอรับบริการ
– ตรวจ พิจารณา ร่าง แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และนิติกรรมสัญญาต่างๆ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
– สอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยร้องเรียน และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ของบุคลากร ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
– รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบ การพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายในงานของสำนักงานฯ
– จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในงานของสำนักงานฯ
– การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม สัมมนา และเจราจาทางกฎหมายของสำนักงานฯ
– การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งงานคดี มารยาททนายความในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบที่ ๒

หลักสูตรและวิธีการสอบ

หลักสูตรและวิธีการสอบ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินดังนี้

การประเมินครั้งที่ ๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

หลักสูตรวิชาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
• กฎหมายอาญา
• กฎหมายแพ่ง
• กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
• กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
• พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๕๔
• พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

การประเมินครั้งที่ ๒ ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ก่อนผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) คือผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ให้ทราบอีกครั้ง

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น