ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4195 คู่มือ + ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงยุติธรรม

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
นักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


ส่วนที่่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

          –  เจาะข้อสอบแนวข้อสอบการบัญชี
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน  ชุดที่่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน  ชุดที่่  2
–  เจาะแนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

ส่วนที่่ 2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี พ.ศ. 2546

           –  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์  2 ชุด

ส่วนที่่ 3  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

–  เจาะแนวข้อสอบ

      ส่วนที่่ 4  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

–  เจาะข้อสอบ

ราคา พิเศษ 260 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.