ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4249 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
พนักงานบริหารงานทั่วไป

         การเคหะแห่งชาติ


ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
–  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
–  โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
–  หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
–  กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
–  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
–  การบริหารงานเอกสาร
–  ระบบการจัดเก็บเอกสาร
–  การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม
–  การเขียนรายงานการประชุม
–  การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
–  การจัดระบบงาน
–  การบริหารธุรกิจทั่วไป
–  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  การวางแผน
–  การบริหารจัดการภายในองค์การ
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
–  การเก็บรวบรวมข้อมูล
–  การควบคุมงาน
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
–  เจาะข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป 2 ชุด

 

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.