BC-270 คู่มือ+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย (สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-วินัย และการรักษาวินัย
-สมรรถนะวิชาชีพ
-ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2548
-มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 จริยธรรมและค่านิยม
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย
-แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู


     ราคา พิเศษ 230 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.