BC-306 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
⇔แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
⇔แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
-ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
-ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
⇔แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
-สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-สรุปกฎหมายอาญา
-สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-สรุปกำหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน

ราคา พิเศษ 260 บาท

 จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.