loader-image

BC-4218 คู่มือ+ข้อสอบ นิติกร สำนักงานศาลยุติธรรม

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
  นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม

เนื้อหาประกอบด้วย

    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ

     ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ ชุดที่่ 1

     ⊕ ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 1 พ.ศ. 2558

     ⊕ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด 

⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
⊕  ระเบียบคณะกรรมการขาราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาล ยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550
  ⊕ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555
⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
⊕  คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมเรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง

      ⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้า ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544
⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
⊕  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
⊕  ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่องการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัด ตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
⊕  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547

     ⊕  พรบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 4  พ.ศ. 2555

     ⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
⊕  เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
     ⊕  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหาราราชการศาลยุติธรรม  ชุดที่่ 2
⊕  เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่่ 1      

ราคา พิเศษ 280 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชการ สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.