ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-247 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกระดับ)

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกระดับ)

   ครบทุกเนื้อหา

วิชาความสามารถทั่วไป
  ∇ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทาวคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  ∇ความ สามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหา ข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิชาภาษาไทย
  ∇ความ เข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ประกอบด้วย

♦ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
»เงื่อนไขทางภาษา
  »เงือนไขทางสัญลักษณ์
»อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
»คณิตศาสตร์พื้นฐาน
»คณิตศาสตร์เหตุผล
»สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
»การสรุปความ
»อุปมาอุปมัย
»การจัดเข้าพวกและพวกไม่เข้าพวก
»คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง
»สรุปความสั้น-ยาว
ภาคภาษาไทย
»การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
  »การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
»การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รัดกุมตามบริบทและความหมาย
»การสรุปความและการตีความ
»หลักการทำข้อสอบตีความ
»แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
»แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความยาว
»แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
»แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2ราคา พิเศษ 230 บาท

   จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.