ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4478 คู่มือสอบ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ

  พนักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

          


ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงยุติธรรม
–  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม  อำนาจหน้าที่่
พร้อมเจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิาฃจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
–  เจาะข้อสอบ
   
   –  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

               –  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ  5 ชุด

      –  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม

                 –  เจาะข้อสอบ 2 ชุด

      –  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
      –  ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
–  สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
–  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
–  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
      –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
–  แนวข้อสอบหลายสนามสอบความรอบรู้ทั่วไป


 
ราคา พิเศษ 250 บาท


      จัดทำโดย ……ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.