ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-263 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนด้านการเงินและบัญชี(ป.ป.ส.)

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
⇒ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส
⇒ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน
– การวางแผนและโครงการ การจัดทำแผน การจัดทำโครงการ
– การติดตามและประเมินผล
– การวิเคราะห์โครงการ
⇒ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติด
⇒พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
⇒พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
⇒พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
⇒พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
⇒พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
⇒พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
⇒พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
⇒กฎกระทรวงออกตามความในพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
⇒แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
⇒แนวข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
⇒แนวข้อสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ชุดที่ 1
⇒แนวข้อสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล ชุดที่ 2

     ราคา พิเศษ 299 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.