BC-109 เตรียมสอบข้าราชการ กทม. ภาค ก. ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เตรียมสอบข้าราชการ กทม. ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ครบทุกเนื้อหาที่สอบ
1.  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
          –  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน หรือให้การศึกษาวิเคราะห์และสรุปผลโดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว
–  ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

2.  วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
–  ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำ หรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.