loader-image

BC-265 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กทม.) ภาค ข.

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย
1.ความ รู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และบริบทของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนระยะ 12 ปี พ.ศ.2552-2563
2.ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการวิจัย ระเบียบวิจัย การจัดทำสถิติ การวิเคราะห์และการแปลผลทางสถิติ
3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบายและแผย การจัดทำแผน การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การแปลผล และการรายงาน
4.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
4.1แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
4.2แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558
4.3แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
4.4พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4.5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2549
4.6พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.ความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทำผังเมืองรวมที่มีผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงว่าด้วยผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
6.ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การปกระสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการถ่ายทอดความรู้
7.แนวข้อสอบ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.