BC-920 คู่มือ+ ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ +ข้อสอบ
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
   
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

    ประกอบด้วย


1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี งบประมาณและการบัญชี ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย
–  สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน
2 การวิเคราะห์งบการเงิน
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
3 หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
–  แนวข้อสอบ
4 กระบวนการงบประมาณ
–  แนวข้อสอบ
5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538
–  แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2529
–  แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533
–  แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.