BC-408 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนท้องถิ่น

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ +ข้อสอบ
เจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น


ในเล่มเป็นเจาะเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์นและแผน พร้อมกับพรบ.กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและเจาะแนวข้อสอบทุกเรื่องที่่ออกสอบ

   ประกอบด้วย

    – ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงาน
– สายงานเจ้าหน้าที่่วิเคราะห์นโยบายและแผน
– ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาท้องถิ่น
 – ระบบการเมืองท้องถิ่น
– การมีส่วนร่วม และความสำคัญทางการปกครองท้องถิ่น
– การปกครองท้องถิ่นไทย
 ส่วนที่่ 3 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน
– นโยบายสาธารณะ
– การวางแผน

ส่วนที่่ 4 การวางแผนและโครงการท้องถิ่น
  – แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนท้องถิ่น
 – การวางแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 – แนวคิดหลักในการจัดทำแผนท้องถิ่น
 – การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 – แผนแม่บทชุมชน
 ส่วนที่่ 5 เจาะแนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ
– อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบาย/แผนและโครงการ

ส่วนที่่ 6 ความรู้ทั่วไปเพิ่มเติม
 – ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
– เศรษฐกิจพอเพียง
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 1- 11

  ราคา 280 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.