loader-image

BC-2108 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ท้องถิ่น

299.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
-ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะหืและสรุปเหตุผล
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-อนุกรม
-การอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
-เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค
-เทคนิคการทำข้อสอบตีความ/สรุปความ
-การเขียนตัวสะกด
-การใข้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
-ลักษณะข้อสอบกาใช้ลักษณนาม
-ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อมล
-การใข้สำนวนไทย
-การเรียงประโยค
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
-พรบ.องคืการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่มเติมถึงฉบับที่ 4
-พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที 12 พ.ศ.2552
-พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
-พระราชกฤษำกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ


ราคา 299 บาท

จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.