ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4935 คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง

250.00 ฿

คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ

นักบริหารงาน  การประปานครหลวง  ออกใหม่ปี 2559

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบทุกเรื่อง
*  หลักการบริหารจัดการ
–  ทฤษฎี แนวคิดการบริหารจัดการ
–  หน้าที่ในการจัดการ

–  กระบวนการบริหาร

*  การร่างหนังสือราชการ
–  สาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  ภาษาหนังสือราชการ
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
–  การบริหารสำนักงานสมัยใหม่
*  การบริหารงานจัดการทั่วไป
–  การจัดทำแผนงาน
–  การบริหารงบประมาณเบื้องต้น
–      เจาะแนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ

–  การจัดซื้อจัดจ้าง
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
–  การบริหารจัดการควบคุมภายใน
*  การบริหารความเสี่่ยง
–  การอ่านจับใจความ การสรุปความ และการนำเสนอรายงาน

*  จรรยาบรรณในวิชาชีพ
*  แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.