loader-image

BC-4942 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-4942  คุ่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทั้งเล่มมีเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
*  เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
*  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
*  เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  2  ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
*  พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี
*  เจาะข้อสอบระเบียบที่่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
*  ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
*  ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่่ และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่่ 2
*  เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน  โครงการ  การติดตามและประเมินผล  การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.