loader-image

BC-3846 คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

299.00 ฿

BC-3846  คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

รหัสสินค้า: BC-3846 คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-3846
คู่มือเตรียมสอบ
ปลัดอำเภอ
ออกใหม่ปี 2558 นี้้

ทั้งเล่มเป็นเจาะเนื้อหาล่าสุด ทันสมัย ทันเหตุการณ์

ประกอบด้วย

♦ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
♦ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♦ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2545
♦ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
♦ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
♦ ระเบียบว่าด้วสยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
♦ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
♦ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พงศ. 2535
♦ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
♦ กฎหมายแพ่งและพาณิฃย์
♦ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
♦ การบริหารเชิงกลยุทธ์
♦ การบริหารความเสี่่ยง
♦ การจัดการความรู้
♦ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
♦ หลักสมรรถนะ
♦ เทคนิตการควบคุมการบริหาร
♦ การประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล
♦ โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่่กรมการปกครอง
♦ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการปกครอง

♦ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
♦ การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
♦ การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
♦ การสอบสวนคดีล้มละลายข้อบัญญัติท้องถิ่น
♦ การสอบสวนคดีป่าไม้
♦ การชันสูตรพลิกศพในอำนาจหน้าที่่พนักงานฝ่ายปกครอง
♦ กากรไกล่เกลี่่ยความอาญาในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีแพ่ง
♦ การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
♦ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
♦ การไกล่เกลี่ยความแพ่งในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ. 2539
♦ แนวทางปฏิบัติเรื่องความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่
♦ พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
♦ พ.ร.บ. ข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
♦ การอำนวยความเป็นธรรมด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
♦ การรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย
♦ แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวโทษและดำเนินการทางวินัยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦ การอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามภารกิจกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦ ทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534
♦ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♦ แนวทางการดำเนินการกรณีมีการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประฃาชน
♦ ทะเบียนครอบครัว
♦ ทะเบียนชื่อบุคคล
♦ ทะเบียนพินัยกรรม
♦ ทะเบียนนิติกรรม
♦ ทะเบียนสัตว์พาหนะ
♦ ทะเบียนมูลนิธิ
♦ ทะเบียบสมาคม
♦ ทะเบียนอาวุธปืน
♦ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
♦ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง
♦ พ.ร.บ. การพนัน
♦ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร
♦ พ.ร.บ. การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
♦ พ.ร.บ. ควบคุมโรงรับจำนำ
♦ พ.ร.บ. โรงแรม
♦ พ.ร.บ สถานบริการ
♦ จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
♦ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่่ พ.ศ. 2457
♦ พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
♦ คณะกรรมการหมู่บ้าน
♦ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
♦ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
♦ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
♦ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
♦ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
♦ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
♦ สรุปนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
♦ แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน

กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มได้ปรับปรุงในส่วนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเตืมถึงปัจจุบันทุกเรื่องราคา พิเศษ 299 บาท

จัดทำโดย……..ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.