ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3846 คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

299.00 ฿

BC-3846  คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

รหัสสินค้า: BC-3846 คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-3846
คู่มือเตรียมสอบ
ปลัดอำเภอ
ออกใหม่ปี 2558 นี้้

ทั้งเล่มเป็นเจาะเนื้อหาล่าสุด ทันสมัย ทันเหตุการณ์

ประกอบด้วย

♦ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
♦ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
♦ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2545
♦ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
♦ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
♦ ระเบียบว่าด้วสยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
♦ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
♦ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พงศ. 2535
♦ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
♦ กฎหมายแพ่งและพาณิฃย์
♦ กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
♦ การบริหารเชิงกลยุทธ์
♦ การบริหารความเสี่่ยง
♦ การจัดการความรู้
♦ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
♦ หลักสมรรถนะ
♦ เทคนิตการควบคุมการบริหาร
♦ การประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล
♦ โครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่่กรมการปกครอง
♦ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการปกครอง

♦ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา
♦ การสอบสวนคดีอาญาทั่วไป
♦ การสอบสวนคดีอาญาบางประเภท
♦ การสอบสวนคดีล้มละลายข้อบัญญัติท้องถิ่น
♦ การสอบสวนคดีป่าไม้
♦ การชันสูตรพลิกศพในอำนาจหน้าที่่พนักงานฝ่ายปกครอง
♦ กากรไกล่เกลี่่ยความอาญาในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีแพ่ง
♦ การประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน
♦ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
♦ การไกล่เกลี่ยความแพ่งในอำนาจหน้าที่่ของอำเภอ
♦ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ. 2539
♦ แนวทางปฏิบัติเรื่องความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่
♦ พ.ร.บ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
♦ พ.ร.บ. ข้อมูลข่่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
♦ การอำนวยความเป็นธรรมด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ
และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
♦ การรับเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย
♦ แนวทางปฏิบัติเมื่อมีการร้องเรียนกล่าวโทษและดำเนินการทางวินัยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦ การอำนวยความเป็นธรรมด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
♦ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามภารกิจกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
♦ ทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534
♦ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
♦ แนวทางการดำเนินการกรณีมีการทุจริตทางการทะเบียนและบัตรประจำตัวประฃาชน
♦ ทะเบียนครอบครัว
♦ ทะเบียนชื่อบุคคล
♦ ทะเบียนพินัยกรรม
♦ ทะเบียนนิติกรรม
♦ ทะเบียนสัตว์พาหนะ
♦ ทะเบียนมูลนิธิ
♦ ทะเบียบสมาคม
♦ ทะเบียนอาวุธปืน
♦ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
♦ พ.ร.บ. คำนำหน้านามหญิง
♦ พ.ร.บ. การพนัน
♦ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร
♦ พ.ร.บ. การควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
♦ พ.ร.บ. ควบคุมโรงรับจำนำ
♦ พ.ร.บ. โรงแรม
♦ พ.ร.บ สถานบริการ
♦ จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
♦ พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่่ พ.ศ. 2457
♦ พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน
♦ คณะกรรมการหมู่บ้าน
♦ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
♦ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
♦ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป้นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
♦ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
♦ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
♦ รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
♦ สรุปนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)
♦ แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน

กฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มได้ปรับปรุงในส่วนที่มีการแก้ไขเพ่ิมเตืมถึงปัจจุบันทุกเรื่อง



ราคา พิเศษ 299 บาท

จัดทำโดย……..ฝ่ายวิชาการ
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.