ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

299.00 ฿

BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสสินค้า: BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

BC-0944

BC-0944 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
–คณิตศาสตร์ทั่วไป
–การอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
–เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ/เรียงประโยค
–เทคนิคการทำข้อสอบตี่ความ/สรุปความ
–การเขียนตัวสะกด
–การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
–ลักษณะข้อสอบการใช้ลักษณะนาม.
–ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อม
–การใช้สำนวนไทย
–การเรียงประโยค
–การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
–ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
–พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
–พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
–พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
–พรบ.สภาตำบลและอค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
–พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
-พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
-พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
–ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ
ราคา 299 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.