loader-image

BC-5277 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป DSI

260.00 ฿

ฺBC-5277 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป DSI

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5277 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป DSI

ประกอบด้วยเนื้อหาและข้อสอบ

ส่วนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (40 คะแนน)

 •  ความรู้เกี่่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2554
 • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • ส่วนที่ 1  ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 8
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขฉบับที่่ 2

ส่วนที่ 3  ความรู้เฉพาะตำแหน่งการจัดการงานทั่วไป (100 คะแนน)

*  ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
*  ความรู้เกี่ยวกับการประสานงาน
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การ การบริหารจัดการ
*  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
*  ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
*  ความรู้เกี่ยวกับงานการประชุม
*  ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหาร
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ ฯลฯ
–  เจาะข้อสอบความรู้สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.