loader-image

BC-5291 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

270.00 ฿

ฺBC-5291  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

รหัสสินค้า: ฺBC-5291 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5291  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ DSI

 •  ความรู้เกี่่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ภารกิจ
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2554
 • เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 8  พ.ศ.2553
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 8
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • เจาะข้อสอบล พรบ วิธีปฏิบัิตราฃการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
 • เจาะข้อสอบ พรบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่ดี พ.ศ. 2546
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขฉบับที่่ 2 พ.ศ. 2558
 • เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขฉบับที่่ 2
 • เจาะช้อาอบประมวลกฎหมายอาญา
 • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายลักษณะพยาน
 • เจาะข้อเจาะข้อสอบความรู้สภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3  ชุด  183 ข้อ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.