ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5468 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

260.00 ฿

BC-5468  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

รหัสสินค้า: BC-5468 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5468  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

*  ประวัติความเป็นมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม
*  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2557
*  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา
*  กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
*  อนุสัญญาไซเตส (CITES)
*  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)
*  การค้นคว้า  วิจัยและพัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้
*  นโยบายการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้
*  ความหลากหลายทางชีวภาพในพืนที่ป่าอนุรักษ์
*  การจัดการและฟิ้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์
* การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่่ป่าอนุรักษ์
*  การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้
*  การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้
*  การป้องกันและควบคุมไฟป่่า
*  การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ
*  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ
*  งานวิชาการป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขฉบับที่ 8  พ.ศ. 2553
*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ ฯ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.