loader-image

BC-5598 คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.

299.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดเด็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5598 คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ
–  การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
–  การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
พ.ศ. 2555
–  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548
–  การบริหารงานประชุม
–  การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
–  การจัดระบบงาน
–  การเลขานุการเบื้องต้น
–  การรวบรวมข้อมูลสถิติ
– งานสารสนเทศ
–  การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542

–  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของทางราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
–  ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องหน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครและหน่วยสารบรรณกลางของ
หน่วยงาน
–  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ
–  การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
–  การประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสารและการสร้างความเข้าใจ
–  การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน

–  เจาะข้อสอบภาคสนาม เด็ด ๆ   ห้ามพลาดๆๆๆๆๆ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.