ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5598 คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.

299.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบภาคสนาม ชุดเด็ด

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-5598 คัมภีร์ปกเขียว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.

ประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ
–  การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
–  การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน
พ.ศ. 2555
–  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548
–  การบริหารงานประชุม
–  การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
–  การจัดระบบงาน
–  การเลขานุการเบื้องต้น
–  การรวบรวมข้อมูลสถิติ
– งานสารสนเทศ
–  การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา
–  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542

–  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของทางราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
–  ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องหน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครและหน่วยสารบรรณกลางของ
หน่วยงาน
–  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ
–  การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
–  การประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสารและการสร้างความเข้าใจ
–  การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน

–  เจาะข้อสอบภาคสนาม เด็ด ๆ   ห้ามพลาดๆๆๆๆๆ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.