ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5833 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-5833  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ. และเจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัคิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
*  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*  เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่่แก้ไข
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.