loader-image

BC-5796 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

280.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺฺBC-5796 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และเจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ
*  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*  เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2536  2 ชุด.
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
*  การจัดตั้งงบประมาณประจำปี
*  การวางแผนและโครงการ
*  การบริหารแผนงานและโครงการ
*  การติดตามและประเมินผลโครงการ
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 1
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 2
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 3
–  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านนโยบายและแผน  ชุดที่ 4
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  2  ชุด

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.