loader-image

BC-5819 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5819 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
*  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ 2  ชุด
*  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*  เหตุการณ์ข่าวปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบ
*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
*  ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.