loader-image

BC-5901 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

290.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5901 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

*  ความเป็นมาวิสัยทัศน์  อำนาจหน้าที่ และค่านิยม
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8)  พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะแนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
*  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
*  ข่ายเหหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ
*  เจาะข้อสอบความรูัเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบัน
*  การกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผน
*  ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
*  หลักธรรมภิบาล (Good Governance)
*  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน
*  การวิเคราะห์นโยบาย
*  การวางแผน
*  โครงการ
*  การเตรียมการวิเคราะห์โครงการ
*  หลักการและการบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป
*  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
*  การวางแผนงานและโครงการ
*  กระบวนการประเมินผล
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 3
*  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่ 4

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.