ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5956 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

280.00 ฿

มีเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5956  คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
–  เจาะข้อสอบการเมือง  การปกครอง และการบริหารราชการ
*  เจาะข้อสอบ ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*  เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
*  เจาะข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  2  ชุด
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
*  พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
–  เจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
*  ืเจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
*  เจาะข้อสอบกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
*  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ. 2522
–  เจาะข้อสอบ
*  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
*  ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
*  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษการอ่านบทความ
*  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษบทสนทนา

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.