ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5949 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ กรมพัฒนาที่ดิน

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-5949  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน
*  บทบาท  ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน
*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารรบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
–  เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ  2  ชุด
*  การจัดเก็บข้อมูล
*  การบริหารงานเอกสาร
*  ระบบการจัดเก็บเอกสาร
*  ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–  Microsoft  Word  พร้อมเจาะข้อสอบ
–  Microsoft Excel  พร้อมเจาะข้อสอบ
–  Microsoft Power Point  พร้อมเจาะข้อสอบ
–  Outlook Express  พร้อมเจาะข้อสอบ
*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  5  ชุด
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  2  ชุด

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.