ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-5994 คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

290.00 ฿

มีเนื้อหา พรบ ระเบีบ ประกาศ คำสั่ง และข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5994  คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม
*  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
–  เจาะข้อสอบพรบ ระเบียบบริหาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข 2  ชุด
*  ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ครบถ้วน
–  เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2550
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕   

 ✰  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                   
  คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ  

       ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

  ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

     ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ.  2550

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.๒๕๔๔

      ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๔

       ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

       ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๗

        ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒

        ✰ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

        ✰  การปฏิบัติงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม

        ✰  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

         ✰  ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง

          –  เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณเพิ่มเติม

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.