loader-image

BC-5994 คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

290.00 ฿

มีเนื้อหา พรบ ระเบีบ ประกาศ คำสั่ง และข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-5994  คู่มือสอบเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
*  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม
*  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
–  เจาะข้อสอบพรบ ระเบียบบริหาราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข 2  ชุด
*  ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ครบถ้วน
–  เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญ 2550
*  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕   

 ✰  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                   
  คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ  

       ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

  ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

     ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ.  2550

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

     ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.๒๕๔๔

      ✰ ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๔

       ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

      ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

       ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๗

        ✰  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒

        ✰ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

        ✰  การปฏิบัติงานธุรการทั่วไป และงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม

        ✰  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

         ✰  ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง

          –  เจาะข้อสอบระเบียบงานสารบรรณเพิ่มเติม

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.