loader-image

BC-6038 คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6038  คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน  สำนักงานศาลยุติธรรม

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ
✰  ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักงานศาลยุติธรรม
✰  พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2558
   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543    และที่แก้ไขเพิ่มเติม    2  ชุด

  เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

         ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

   ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕

  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                   

   คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550

   ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๔๔

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่ง ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๔๓

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม

          ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๗

  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของ

                ข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง            

  รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น

  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งนายช่างโยธา                 

  ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม     

  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ  พ.ร.บ. การผังเมือง

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.