ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6144 คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมาย ส่วนท้องถิ่น

320.00 ฿

ประกอบด้วยสี่ส่วน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย กฎหมาย ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6144  คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมาย ส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วยทุกส่วนที่กำหนดสอบใน ภาค ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 1  วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

 •  สรุปเจาะคณิตศาสตร์ทั่วไป
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปชุดที่ 2
 • การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์
 • หลักการสรุปตรรกศาสตร์
 • การวิเคราะห์ทางเชิงตรรกศาสตร์
 • การวิเคราะห์การใช้เหตุและผล
 • เงื่อนไขทางภาษา
 • การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ
 • เจาะข้อสอบอุปมา-อุปไมย
 • อนุกรม
 • เจาะข้อสอบอนุกรม
  ส่วนที่ 2  วิชาภาษาไทย
 • การสะกดคำ
 • การอ่านคำ
 • การใช้คำและความหมายของคำ
 • คำราชาศัพท์
 • โวหารภาพพจน์ โวหารการเขียน
 • การเรียงลำดับข้อความ
 • ประโยครัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
 • ทักษะการใช้ภาษา (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • การทำความเข้าใจบทความ
 • แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่ 2
  ส่วนที่ 3  รวมข้อสอบระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น  ชุดที่ 1  (150 ข้อ)
 • เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น  ชุดที่ 2  (150 ข้อ)
 • เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น  ชุดที่ 3  (150 ข้อ)
 • เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น  ชุดที่ 4  (150 ข้อ)
 • เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น  ชุดที่ 5  (150 ข้อ)
 • เจาะข้อสอบรวมกฎหมายท้องถิ่น  ชุดที่ 6  (152 ข้อ)
  ส่วนที่่ 4  ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 • เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
 • เจาะข้อสอบบทสนทนา (Conversation)
 • เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)
 • เจาะข้อสอบการอ่านเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ (Reading Passages)
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.