ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6687 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมบัญชีกลาง

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนือหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6687  คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมบัญชีกลาง
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง

* งานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ          

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

         –  เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ

 * ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

        –   êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

                และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

*   พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

         – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*  การวิเคราะห์

*  การวางแผน

*  การประสานงาน

* การจัดการองค์การ     

       – แนวข้อสอบรวม

      –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ

 *  การบริหารราชการ

*   ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (สรุปย่อ)

*   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง      

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.