ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-7271 คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก ใหม่ปี 2560

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

BC-7271 คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ     

Øบัญชีเบื้องต้น

Øระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

Øพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ละที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526

Øพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์   (GFMIS)
Øระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.  2544

เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.  2544   – เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.