loader-image

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา BC-7738

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-7738 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

สารบัญ

-ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์                       

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

จาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

**นโยบายรัฐบาล

**ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ

**ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 2579) และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

**ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

**แผนการศึกษาแห่งชาติ

**ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

**การคิดวิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 –เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.